Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Movianto International BV

Keltenweg 70

5342 LP Oss

NEDERLAND

Hierna te noemen “Movianto” is gerechtigd tot alle rechten op deze website.

Movianto stelt deze website beschikbaar aan internetgebruikers.

Door deze website te gebruiken stemt u in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en de daarop betrekking hebbende statuten.

Wij wijzen u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden na verloop van tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de website worden geadviseerd de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen op mogelijke wijzigingen.

DOEL VAN DE WEBSITE

Deze website is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van informatie over Movianto en de aan haar gelieerde ondernemingen en de door hen aangeboden diensten. Deze pagina’s zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of medisch advies.

Intellectueel eigendom

De gehele inhoud van de website, inclusief afbeeldingen, tekst, geluid en video is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gedistribueerd, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, herplaatst of anderszins gebruikt, behalve zoals hierin specifiek is voorzien, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Movianto. Het zogenaamde framen (“framing”) en andere maatregelen zijn niet toegestaan.

Movianto geeft u toestemming bepaalde materialen op deze Website alleen voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden, mits u alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in de oorspronkelijke materialen handhaaft.

Alle bedrijfs- en productnamen, ongeacht hun verschijningsvorm, zijn handelsmerken van Movianto, haar dochterondernemingen, gerelateerde bedrijven, licentiegevers, verkopers, leveranciers of partners. Het gebruik of misbruik van handelsmerken, auteursrechten of andere materialen, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van de auteurswet, de merkenwet of andere wetten.

Opgemerkt dient te worden dat Movianto alle rechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, in het bijzonder met betrekking tot haar intellectuele eigendom, streng zal beschermen, waaronder het instellen van strafmaatregelen.

LAANSPRAKELIJKHEID

Movianto streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen of informatie kan verouderd zijn.

MOVIANTO WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN/OF ELKE DIENST BESCHREVEN OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, AUTEURSRECHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. MOVIANTO OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE HIERIN OPGENOMEN INFORMATIE.

Movianto is verder niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang, of onmogelijkheid toegang te krijgen, tot deze Website of als gevolg van uw vertrouwen op informatie die op of via deze Website wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die uw computer, software of gegevens kunnen infecteren.

DIENSTEN

Elke contractuele overeenkomst met Movianto zal worden gedocumenteerd door middel van een aparte schriftelijke overeenkomst, hoewel het proces kan worden gestart door het indienen van informatie via de website.

Informatie over een transactieaanvraag houdt geen aanvaarding in van een aanbod met betrekking tot de voorwaarden van een dergelijke transactie.

MOVIANTO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK GEWENST MOMENT DE BESCHRIJVINGEN VAN DE DIENSTEN OP DE WEBSITE TE WIJZIGEN.

FINANCIËLE INFORMATIE

Deze website kan financiële informatie bevatten. Deze financiële informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Movianto is niet aansprakelijk voor claims of schade die voortvloeien uit een gebrek aan nauwkeurigheid of juistheid van dergelijke financiële informatie. De publicatie van financiële informatie op deze Website vormt geen officiële publicatie en is niet bindend.

GELINKTE SITES

Links vanaf deze website naar websites van derden dienen niet te worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door Movianto van de betreffende bedrijven, hun producten of diensten. Movianto heeft de websites van deze derden niet gecontroleerd en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites of andere links. Het gebruik van een link is voor eigen risico van de gebruiker. Bovendien is Movianto niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen van de eigenaren van deze websites.

VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY VAN GEGEVENS

Als u wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, kan dit bijvoorbeeld om aan uw informatiebehoeften te voldoen. Het verstrekken van deze gegevens is echter vrijwillig.

Meer informatie over Gegevensprivacy.

Als u ons andere inhoud en informatie verstrekt via de website of per e-mail (hierna te noemen “Transmissies”), wordt dit niet beschouwd als vertrouwelijk en wordt dit niet beschermd door auteursrecht of eigendomsrechten. Movianto en de aan haar gelieerde ondernemingen mogen iedere Transmissie voor ieder doel gebruiken, inclusief reproductie, openbaarmaking, verzending en publicatie.

RESTRICTIES

Het plaatsen van bedreigende, beledigende, lasterlijke, immorele of anderszins illegale inhoud op deze website of vanaf deze website is verboden.

CONTACT

Vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u richten aan communication@movianto.com

Bedrijfsinformatie

Hoofdkantoor en contactgegevens

Lees meer

Bedrijfsbeleid

Beleid en informatie voor de groep en per land

Lees meer

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden, aansprakelijkheid en diversen

Lees meer

Gegevensprivacy

Meer informatie over hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken

Lees meer

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze site

Lees meer

Laten we praten...

Neem contact op met onze experts voor al je vragen